Projekty školení pro firmy

Podpory odborného vzdělávání zaměstnanců - využijte projekt POVEZ II

Projekt POVEZ II je určen pro zaměstnance firem a OSVČ jako finanční podpora vzdělávání. Je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR a realizován Úřadem práce České republiky. Příspěvek je poskytován v režimu veřejné podpory "de minimis" nebo na základě "blokové výjimky".

Výhody projektu POVEZ II

 • POVEZ II hradí školení do výše 85 % z ceny kurzu
 • POVEZ II hradí mzdy zaměstnanců během školení, kde příspěvek činí až 198 Kč/hod superhrubé mzdy (maximálně do výše 33 000 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance)

Podmínky projektu

 • Účastníci školení musí být zaměstnanci firmy, která žádá o příspěvek
 • Nejsou podporováni zaměstnanci na DPP a DPČ
 • Vzdělávání je možné realizovat jako vzdělávání obecné i specifické, a to jak v akreditovaných, tak i neakreditovaných kurzech
 • Každý zaměstnanec musí absolvovat minimálně 40 hodin vzdělávání
 • Zaměstnanci zapojení do projektu musí mít trvalý pobyt v ČR
 • Žadatel může podat žádosti v celkovém objemu 6 mil. Kč za kalendářní rok
 • Vzdělávání tzv. měkkých dovedností není projektem podporováno, s výjimkou měkkých dovedností, které jsou součástí odborného vzdělávání a nepřesahují 30 % celkového počtu hodin vzdělávání
 • Zmírnění podmínek pro vstup do projektu (nedokládá se žádná výsledovka, nejsou podporovaní zaměstnavatelé dle CZ-NACE, dokládají se především bezdlužnosti)
 • 15 % spolufinancování vzdělávací aktivity ze strany zaměstnavatele
 • Zapojení potenciálních nových zaměstnanců
 • Bodové zvýhodnění zaměstnanců ve věku 54+
 • Vzdělávání musí být zahájeno do 6 měsíců od schválení žádosti
 • Žádosti bude možné podávat i elektronicky přes datovou schránku

 

rekvalifikacni-centrum-opava-nabidka-firmam-projekty-skoleni-pro-firmy-1vV roce 2012 -2013 jsme realizovali školení pro firmy v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst“.
Projekt umožňuje vybraným podnikům získat finanční příspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců. O finanční podporu mohou zaměstnavatelé žádat za předpokladu, že realizují svoji činnost v níže uvedených odvětvích a buď nabírají nové pracovníky, které je třeba patřičně vyškolit či rekvalifikovat, nebo potřebují zvýšit odborné znalosti či dovednosti stávajících zaměstnanců.

Současně mohou být zaměstnavateli hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání (po tuto dobu totiž nemůže zaměstnavatel využít zaměstnance na jinou práci).

Toto vzdělávání může být obecné a v odůvodněných případech i specifické (definované nařízením evropské komise č.800/2008). 

 


Projekt je určen pro všechny typy podniků (malé, střední i velké) ve vybraných odvětvích:
strojírenství
* stavebnictví
* nezávislý maloobchod (pouze pro malé a střední podniky)
* terénní sociální služby
* odpadové hospodářství

rekvalifikacni-centrum-opava-nabidka-firmam-projekty-skoleni-pro-firmy-2v Školení pro firmy v projektech „Vzdělávejte se“ a Šance.
V letech 2009 až 2011 jsme prováděli pro firmy školení zaměstnanců v projektech „Vzdělávejte se“ a „Šance“. Šlo o pomoc firmám v době sníženého objemu jejich zakázek. Tyto kurzy byly firmám hrazeny ze státního rozpočtu. Na přání jsme zajistili i vyplnění přihlašovacích formulářů a veškerou příslušnou agendu.
Projekt: „Vzdělávejte se!“

Zaměstnavatelé budou žádat na úřadu práce podle místa výkonu práce (pracoviště, provozovny), nikoli podle sídla zaměstnavatele. Vztahuje se na území celé ČR, s výjimkou hlavního města Prahy.

Způsob realizace
Zaměstnavatelé podají vyplněnou žádost o zapojení do projektu (včetně prohlášení k podniku v obtížích, prohlášení o čerpání de minimis příp. prohlášení o velikosti podniku) na příslušném úřadu práce, který jejich žádost posoudí a schválí.

Žádost bude obsahovat relevantní důvody o zapojení se zaměstnavatele do projektu, seznam zaměstnanců účastnících se odborného rozvoje, kalkulaci nákladů vzdělávací aktivity případně s dopravou, nabídku vzdělávacích kurzů které budou odborný rozvoj zajišťovat. Součástí bude i kalkulace nákladů na vzdělávání (jednotlivé kurzy). Cena vzdělávání nesmí přesáhnout cenu v daném regionu obvyklou a kalkulované ceny uvedené zaměstnavatelem v žádosti budou cenou maximální.

Zaměstnavatelé dostanou příspěvek na úhradu nákladů na vzdělávání zaměstnanců a na náhradu mzdy, včetně sociálního a zdravotního pojištění a cestovních náhrad, a to po dobu, kdy se jejich zaměstnanci účastní vzdělávání. Příspěvek bude poskytnut v souladu s pravidly poskytování veřejné podpory - buď v režimu de minimis nebo dle blokové výjimky na vzdělávání v souladu s nařízením ES č. 800/2008. V případě blokové výjimky je možné poskytnout příspěvek v závislosti na velikosti podniku v souladu s limity pro poskytnutí veřejné podpory na obecné vzdělávání zaměstnanců. Zaměstnavatelé se budou podílet na úhradě nákladů na vzdělávání, na náhradě mzdy a sociálního a zdravotního příspěvku určitou procentní částí svými finančními prostředky.

 

rekvalifikacni-centrum-opava-nabidka-firmam-projekty-skoleni-pro-firmy-3vVýzva „Školení je šance“

Zaměření výzvy
Oprávněnými žadateli jsou podnikatelské subjekty, které předkládají projekty, jejichž cílovou skupinou jsou zaměstnanci žadatele. Cílová skupina podpořených projektů musí pocházet z jiného regionu než z hlavního města Prahy.

V rámci projektu mohou zaměstnavatelé získat finanční prostředky na realizaci vzdělávacích kurzů pro své zaměstnance, tvorbu vzdělávacích programů, včetně přípravy podnikových lektorů a instruktorů, zavádění systému rozvoje a řízení lidských zdrojů v podnicích vedoucí k motivaci a aktivizaci zaměstnanců a zaměstnavatelů a k podpoře dalšího podnikového vzdělávání a na další obdobné aktivity. Zaměstnancům se tak dostane možnosti účastnit se dalšího vzdělávání, zdokonalit si své odborné znalosti, dovednosti a kompetence a zaměstnavatelé jsou motivováni k vytváření efektivního systému řízení lidských zdrojů a k uplatňování pružných forem práce.

Výzva je zaměřena na zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů.
 

Specifické cíle podpory:
* Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců;
* Rozvoj podnikových systémů řízení lidských zdrojů a rozvoje lidských zdrojů s využitím inovativních přístupů;
* Motivace zaměstnavatelů k prosazování odborného vzdělávání v rámci organizace;
* Posílení udržitelnosti pracovních míst.

Způsob realizace
Výzva je realizována formou grantových projektů.

Zaměstnavatelé – podnikatelské subjekty mohou předkládat od 23. března 2009 projektové žádosti prostřednictvím webové aplikace Benefit7. Žádost bude přístupná pro vyplnění on-line přímo na internetových stránkách www.eu-zadost.cz nebo www.eu-zadost.eu. Na těchto internetových stránkách jsou k dispozici „Pokyny Řídícího orgánu“, které slouží žadateli jako postup při registraci do aplikace Benefit7 a rovněž jako pomůcka pro vyplnění žádosti o finanční podporu v rámci konkrétní výzvy. Po vyplnění je třeba žádost vytisknout a zaslat také v listinné podobě na MPSV - Řídící orgán.

 

Pro žadatele je zřízena hotline adresa Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , na kterou mohou posílat případné dotazy technického rázu.

Projekty bude možno předkládat průběžně až do konce roku 2009. Dílčí uzávěrky příjmu projektů a jejich hodnocení a výběr bude probíhat v třítýdenních intervalech tak, aby finanční prostředky bylo možné přidělit a čerpat v nejkratších možných termínech. První uzávěrka bude 14. dubna 2009.

Kromě nákladů na realizaci vzdělávání mohou být zaměstnavatelům hrazeny i náklady na náhradu mzdy, včetně sociálního a zdravotního pojištění, a to po celou dobu, kdy se jejich zaměstnanci účastní vzdělávacích kurzů. Výše podpory může být v určitých případech až 100% celkových nákladů; při omezení z důvodu pravidel veřejné podpory se zaměstnavatelé budou podílet určitou procentní částí ze svými finančními prostředky. Stanovení míry podpory závisí jednak na typu vzdělávání (obecné/specifické), na velikosti podniků a také na režimu veřejné podpory.

 

V rámci této výzvy bude podpora poskytnuta v souladu s pravidly poskytování veřejné podpory, buď v režimu de minimis, dle blokové výjimky na vzdělávání v souladu s nařízením ES č. 800/2008 nebo dle tzv. „dočasného rámce podpory“.