Rekvalifikace pracovníků na obsluhu a programování CNC strojů

rekvalifikacni-centrum-opava-archiv-realizovane-projekty-rcopRekvalifikace pracovníků na obsluhu a programování CNC obráběcích strojů

Cílem tohoto projektu je zvýšení účinnosti aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání a prevence dlouhodobé nezaměstnanosti skrze zvýšení kvalifikace cílových skupin a umožnění získání dalších dovedností, profesních znalostí, které vedou k otevření nových možností uplatnění na trhu práce. Projekt Rekvalifikační centrum pro přesné obrábění je vzdělávacím projektem, v rámci kterého bude realizován rekvalifikační kurz "Programování a obsluha CNC strojů" pro vybrané cílové skupiny v Moravskoslezském kraji.

 

Jedná se o programování a obsluhu multidimenzionální 3D a 5D strojů v oblasti přesného strojírenství se zaměřením na automobilový a letecký průmysl. Tento vzdělávací projekt je vytvořen jako obecně využitelný pro řadu strojírenských podniku, které se potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovníku s odbornou praxí v oblasti přesného strojírenství.

Náplň projektu je v souladu s odbornými normami a s požadavky a trendy dynamicky se rozvíjejícího trhu v oblasti strojírenské výroby.

Mezi cílové skupiny tohoto projektu patří:
- osoby dlouhodobě nezaměstnané
- osoby ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností (zejména osoby nad 50 let věku, osoby do 25 let věku a absolventi vysokých škol po
  dobu dvou let od úspěšného ukončení studia, nejdéle však do 30 let věku)
- uchazeči o zaměstnání
- zaměstnanci ohrožení nezaměstnaností (pracovníci strojírenských firem procházejících restrukturalizací)

Projekt sestává z 5 fází:
1. příprava a zahájení projektu
2. výběr uchazečů do kurzu
3. realizace rekvalifikačních programu v 5-ti bězích
4. asistence uchazečům ze strany zaměstnanecké agentury Service Specialist s.r.o. s nabídkou uchazečů členům Moravskoslezského
    klastru a dalším firmám v MS kraji
5. vyhodnocení projektu a příprava pokračování v rámci struktur ESF


rekvalifikacni-centrum-opava-archiv-realizovane-projekty-rcop2Rekvalifikační kurz Programování a obsluha CNC strojů je navržen jako modulární.
Zahrnuje teoretickou i praktickou výuku.

Respektuje andragogické a didaktické principy. Žadatel DC VISION s.r.o. je nositelem akreditace k provádění rekvalifikace k pracovní činnosti s názvem: Programování a obsluha CNC strojů a zároveň je pověřena vydávat pro výše uvedenou činnost osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností. Rozhodnutí o akreditaci c.j. 18 841/05-20/272 je součástí přílohy c. 11 této žádosti.

 

 

Cíle rekvalifikačního kurzu Programování a obsluha CNC strojů:
- Hlavním cílem rekvalifikačního kurzu a celého projektu je odborné vyškolení pracovníku CNC center a zajištění jejich praxe, tak aby našli
  uplatnění na trhu práce.
- Vyškolit obsluhy CNC strojů na úrovní vyžadované podnikatelskými subjekty.
- Zabezpečit praktickou výuku na CNC strojích (jsou zajištění partneři, kteří umožní praktickou výuku na nejmodernějších CNC strojích).
- Využít zkušeností z podobných programu v zahraničí – spolupráce s Qualifizierungszentrum Region Riesa GmbH (Německo).
- Zapojit účastníka rekvalifikace do konkrétních zakázek partnerů v ČR i v zahraničí (Strojcar s.r.o.)
- U všech absolventů kurzu posílit znalosti a dovednosti potřebné k efektivnímu uplatnění na trhu práce.
- Všem absolventům poskytnout profesionální poradenství a asistenci při hledání pracovních míst.
- Vyškolit absolventy v inženýrských a technologických dovednostech, v komunikačních dovednostech tak,aby se mohli aktivně účastnit
  celého zakázkového procesu i se zahraničními partnery (odborné čtení technické dokumentaci, řízení jakosti, hledaní optimalizace
  procesu …)

 

Tento projekt na navazuje na projekt Phare 2003 RLZ – Rekvalifikační centrum pro multidimenzionální obrábění, jehož kontrahentem je také DC VISION s.r.o., a který skončil v červenci 2006. Do připravovaného projektu tak lze využít již připravené manuály, výpočetní techniku a pomůcky pro výuku, pořízené CNC výukové frézky a soustruhy, ale také zkušenosti nabyté v průběhu realizace předchozího projektu. Česká společnost Strojcar s.r.o., Opava zabývající se přesnou strojní výrobou pro letectví a automobilový průmysl a DC Vision, s.r.o., Opava zahájili v září v roce 2005 rozsáhlý projekt, v jehož rámci školí pracovníky na obsluhu a programování CNC strojů.

 

rekvalifikacni-centrum-opava-archiv-realizovane-projekty-rmcoTyto moderní počítačem řízené obráběcí stroje, se nyní ve velké míře objevují u všech strojírenských firem, které chtějí udržet trend moderního obrábění součástí,které je potřeba vyrábět s velkou přesností, kvalitou povrchu a optimální produktivitě. Prakticky každý, kdo si dnes pořizuje tyto stroje, nakupuje už jen stroje typu CNC. Přitom jde nejen o CNC soustruhy, frézky a jiné kovoobráběcí stroje, ale i stroje dřevoobráběcí a stroje pro zámečnickou výrobu apod.
Problém ale je v tom, že rozdíl v obsluze i programování těchto strojů v porovnání s klasickými stoji , je tak velký, že ti kdo si je pořídí, nedokážou s jejich obsluhou seznámit své pracovníky, poněvadž toto trvá neúměrně dlouhou dobu, navíc s rizikem poškození těchto velice drahých strojů.

 

Z těchto důvodů využily společnosti DC Vision s.r.o., a Strojcar s.r.o., nabídky evropských fondů PHARE, které společně se zdroji ze státního rozpočtu ČR umožnují tyto zdroje použít také na vytvoření rekvalifikačních center, kde se pracovníci naučí obsluhovat a programovat tyto nové CNC obráběcí stroje. Pro tento účel jsme vybudovali prostory, vybavené nejmodernějšími CNC obráběcími stroji a speciálním výukovým simulačním počítačovým programem. V rekvalifikačních kurzech školíme po osmnácti lidech, každý kurz trvá 3 měsíce. Z toho je jeden měsíc vyhrazen teorii obrábění a dva měsíce probíhá praktický výcvik na obráběcích CNC frézkách a soustruzích. Máme také pracoviště pro výcvik programování CAD/ CAM. Výcvik probíhá postupně, od výcviku programování na simulačním virtuálním počítačovém programu, přes praktický výcvik na školních CNC strojích až po práce na tříosých a pětiosých CNC centrech. Součástí vyuky je například i měření na 3D měřícím stroji.

 

Absolventi kurzu obdrží osvědčení, které vystavíme na základě akreditace ministerstva školství, které pro tento účel máme. Mimo tento program nabízíme i doškolování již zaměstnaným pracovníkům firem, například na různé typy řídících systémů strojů, jako jsou HEIDENHAIN, SINUMERIC, FANUC, ACRAMATIC a jiné.

Pro zájemce mimo náš kraj, nebo i mimo ČR poskytujeme ubytování a stravování. Po domluvě je možno si prostory rekvalifikačního centra prohlédnout osobně.

Informace o nás najdete na webových stránkách www.strojcar.cz a www.dcvision.cz